Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

PIACOM
07:06' CH - Thứ sáu, 29/03/2019

Giấy ủy quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 dành cho cá nhân

Giấy ủy quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 dành cho pháp nhân

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex

Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2018

Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Báo cáo về việc quyết toán QTL và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên Ban kiểm soát năm 2018

Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Báo cáo về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đơn ứng cử, đề cử Ứng viên vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex

Đơn đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex

Biên bản họp nhóm cổ đông Đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn