Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

PIACOM
06:19' CH - Thứ hai, 29/03/2021

1. Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ TN năm 2021 dùng cho Cổ đông là Tổ chức

2. Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ TN năm 2021 dùng cho Cổ đông là Cá nhân

3. Chương trình ĐHĐCĐ TN năm 2021

4. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021

5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị giai đoạn 2016-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025

6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

7. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020

8. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

9. Báo cáo về việc quyết toán QTL, thù lao của các thành viên HĐQT và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2020

10. Báo cáo phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả thù lao thành viên BKS năm 2021

11. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

12. Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty

13. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

14. Quy chế hoạt động của HĐQT

15. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

16. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

17. Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn